Список пакетов

zvbi
zygrib
zygrib-maps
zynadd
zynaddsubfx-data
zynaddsubfx-dbg
zynaddsubfx
zyne
zypper
zynaddsubfx-dssi
zypper-common
zypper-doc
zzuf
zziplib-bin
shunit2